Welcome Jiangsu ShenQian Package Co., Ltd.EnglishChineseAddFavoriteSet HomePage
Current Location:Home>Media Reports
Media Reports
Copyright© 2017 Jiangsu ShenQian Package Co., Ltd. www.sz-rx.com All Rights Reserved
Address:No 48,Huguang Road,Zhoutie Fenshui Yixing,Jiangsu ProvinceTel:0510-87557666 / 0510-87558001Fax:0510-87557700E-mail:sq@shenqian.com